Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

Czasem patrzę na siebie, w lustrze, a nawet nie patrzę, tylko po prostu czuję, że gasną mi oczy. Ktoś wygasił mi oczy, jak reflektory w teatrze. Usta się śmieją, a oczy cierpią.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
  To smutne, ale musimy się z tym pogodzić - my się już nie spotkamy.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Marzycielka z Ostendy
Reposted fromIriss Iriss viainspirations inspirations
0200 2660
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaretaliate retaliate
2193 c7f2 500
Reposted frommeem meem viaRudeGirl RudeGirl
Reposted frombluuu bluuu viainspirations inspirations
7374 d097 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaRudeGirl RudeGirl
1186 c6e6 500
Reposted fromrol rol viagwiazdeczka gwiazdeczka
8574 5356 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
8131 f385
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
Reposted fromshakeme shakeme viaretaliate retaliate
08.12.2016 Kraków.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaretaliate retaliate

December 07 2016

5439 b8a4
Kraków
Reposted from21gramow 21gramow viamadinsane madinsane
- Co w ogóle można robić w takich beznadziejnych czasach, z tak niepewną przyszłością w perspektywie?
- Boże, no to samo, co w każdych innych: myśleć. Wybierać. Walczyć. Doskonalić się. Kochać...
— Małgorzata Musierowicz, "Opium w rosole"
Reposted fromcudoku cudoku viamadinsane madinsane
5382 9607
Reposted fromweightless weightless viamadinsane madinsane
1220 1df8 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaRudeGirl RudeGirl
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Reposted fromsotired sotired viaaynis aynis

December 05 2016

5062 e800 500
Reposted fromoll oll viaaynis aynis
4066 eeed
Reposted fromweightless weightless viaNoCinderella NoCinderella
4128 58f7 500
Reposted fromsunlight sunlight viasoundofsilence soundofsilence
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl