Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

9719 99d1 500
Reposted frommoai moai viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
3453 4f51 500
Reposted frompiehus piehus viapoppyseed poppyseed

March 17 2018

6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove

March 11 2018

8683 fe96
6526 e95f 500
7100 6898 500
no jak to.
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

March 08 2018

7430 f3a1
Reposted fromoutoflove outoflove viaeternaljourney eternaljourney
3360 a6ef 500
0234 75cd 500

girlinthepark:

beautelicieuse | Edinburgh, United Kingdom. 

2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
3300 ce7d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaitwaslove itwaslove
4538 f78d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaitwaslove itwaslove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl