Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2016

Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
Nie jestem zbyt dobra w panowaniu nad skrajnymi emocjami. Należałoby uczciwie powiedzieć, że jestem w tym fatalna.
— Meryl Streep
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakomplikacja komplikacja
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viaPanMru PanMru
Zastanawiam się dlaczego ja i Ty nie daliśmy rady być razem,
Przecież dziś nie jest lepiej, nie jest dobrze
— pezet
Reposted fromnastygirl nastygirl viathereover thereover
7142 65b0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viathereover thereover
2080 f263
A więc myślę że boisz się być szczęśliwa. Z jakiegoś powodu uważasz, że Twoje życie powinno być szare, nieciekawe i trudne. Myślę że specjalnie przyjmujesz pozę wiecznie niespełnionej, nieszczęśliwej ofiary losu - tak jest łatwiej, nie? Lubujesz się w swoich porażkach i nieszczęściach bo możesz je z łatwością obrócić w żart.
— David Nicholls
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
2388 35fa
Reposted fromretro-girl retro-girl viaburnmyshadow burnmyshadow
8124 e371 500
Reposted frombluuu bluuu viafischi fischi
9669 9f37
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaretaliate retaliate
4953 081d 500
5577 c43d
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viaNoCinderella NoCinderella
4019 ccb2 500
Reposted fromrol rol viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
3838 5e7e
Jest dobre? To nie psuj. Nie możesz czegoś zmienić? To odpuść. Nie ma to wpływu na Twoje życie? To wzrusz ramionami. Nie akceptujesz czegoś? To odejdź, a dokonując każdego wyboru rób to, co dla Ciebie ważne, bo nikt inny za Ciebie tego nie zrobi. 
— Volant

October 19 2016

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl