Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

3346 936e
7935 4060 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianegacja negacja
8541 ed06 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaeternaljourney eternaljourney
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
6276 7b3d 500
Reposted fromerial erial viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
0031 d8f4 500

February 13 2019

Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viamefir mefir
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viamefir mefir

February 12 2019

7182 02f9 500
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty

February 11 2019

ludzie zapominają o innych gdy jest im dobrze. czasem przypominają sobie, gdy jest im źle.
— doubleespresso
Reposted bychudazupabeltaneSkydelanpatrzpodnogiolewkamarciixmglistyporanekzoiesperantoomefirmarghhymadlajntacolatawysokoemotionaldrugs
5016 bd0c 500
Reposted frompiehus piehus viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
6522 7445 500
Reposted frompastelowe pastelowe viamefir mefir

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl