Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

indie couple | tumblr
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viaAtencyjna Atencyjna
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamaliwa maliwa
8175 3c35 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viagwiazdeczka gwiazdeczka
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
4214 d4da
bardzo.
8461 01e9 500
Reposted fromtwice twice viamaliwa maliwa
6089 ed47
Reposted fromdorks dorks viapersona-non-grata persona-non-grata
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
2522 09c9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl