Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

2180 6500 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaaynis aynis
9527 1c0a
A może to ona nie kochała? I zwyczajnie chciała odejść, bo to nie było to?
Reposted fromolewka olewka
3226 398d
Reposted fromhysterie hysterie viakasiakocimietka kasiakocimietka
Paliła papierosy i rozmyślała o istocie świata. Sam w sobie wydawał się jej w porządku, ale ludzie na nim byli bezsensownie źli i okrutni.
— Petr Měrka - Jestem egzaltowaną lentilką
Reposted fromPoranny Poranny
3566 f805

me everywhere

October 19 2017

Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"

October 03 2017

Reposted frommeem meem viaolewka olewka
1668 ee46
Nie przejmuj się, każdy nawet najgorszy dzień ma swój kres.
— happysad - "Wszystko co złe"
6512 9881 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl