Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

5939 86ec 500
4519 0d4e 500
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
6121 7007
Reposted fromspring-flow spring-flow viagwiazdeczka gwiazdeczka
Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted frommefir mefir
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
7576 5ee1 500
Reposted fromslodziak slodziak viafoodislove foodislove

May 22 2017

0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viaawaken awaken

May 20 2017

8192 3ff3

May 23 2017

4519 0d4e 500
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
6121 7007
Reposted fromspring-flow spring-flow viagwiazdeczka gwiazdeczka
Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted frommefir mefir
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
7576 5ee1 500
Reposted fromslodziak slodziak viafoodislove foodislove

May 22 2017

0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viaawaken awaken

May 20 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl