Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
8753 06ee 500
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
8324 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie viaaynis aynis
9148 db31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaynis aynis
6419 1e8a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaucieknijmi ucieknijmi
9420 432f
1132 8ad6
5038 92da 500
Reposted fromtwice twice viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 05 2017

9056 2e6a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatwice twice
6993 050f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatwice twice
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
3156 428c
8369 6f6b
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl