Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
3649 2aa3 500
0153 4bd8
Reposted fromwerterowska werterowska viaucieknijmi ucieknijmi
6096 cd5e 500

June 25 2017

3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaparislife parislife
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
3621 6a67
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawelovekate welovekate
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viaaynis aynis
5763 f80c
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaucieknijmi ucieknijmi
5001 4587 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaucieknijmi ucieknijmi
9120 e90c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaucieknijmi ucieknijmi
5548 13c5
6427 b85f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodislove foodislove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl