Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2017

4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viaolewka olewka
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viakomplikacja komplikacja
5653 cff2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakomplikacja komplikacja
7321 3ef6
Reposted frompiehus piehus viasmutnazupa smutnazupa
tak powinno być.
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaaynis aynis
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

December 19 2017

4487 8627 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viazmora zmora
3531 714e
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
6065 2436
Reposted fromlaters laters viamalinowowa malinowowa
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa
Reposted fromjasminum jasminum viamalinowowa malinowowa
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viaolewka olewka
It is no bad thing to celebrate a simple life.
— J. R. R. Tolkien, The Fellowship of the Ring. (via starksren)
Reposted fromabsolem absolem viaolewka olewka
4814 b0eb 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl