Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
4750 6afe 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
1623 184e 500
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek

October 27 2019

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł

October 22 2019

4832 f739 500
I proszę, nie dzwoń
przyjedź,
można u mnie palić
— Tomasz Różycki
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl